תגובה לפידבק

ניסיון להביע פוטנציאל יצירתי
אנשים עם ובלי מסיכות ליצן כביטוי למורכבות עצמי אפשרי