עצמי עתידי

אנשים עם ובלי מסיכות ליצן כביטוי למורכבות עצמי אפשרי
ילד מתבונן אל העתיד